Gaat het doopsel op Jezus terug?

Jezus liet zich dopen door Johannes in de Jordaan bij het begin van zijn optreden als brenger van de nieuwe boodschap. Toen klonk een stem uit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in U heb Ik welbehagen" (Mc. 1,11).

Wat doet God in het doopsel?

In het doopsel wordt driemaal 'ja' gezegd: een 'ja' van God, een 'ja' van de kerkgemeenschap en een 'ja' van de dopeling.
'Ja', zegt God tot de mens in het doopsel, 'ja', je bent iemand voor Mij. Je draagt een eigen naam. Je bent mijn kind. Ik wil je laten delen in mijn leven.

Wie dient gewoonlijk het doopsel toe?

Het ja-woord van God wordt te midden van de gelovige gemeenschap uitgesproken door een bisschop, priester of diaken. In geval van nood kan iedereen het doopsel toedienen, als hij dit oprecht doet volgens de bedoelingen van de kerk (maar het is niet toegelaten een klein kind te dopen tegen de wil van beide ouders in).

"Peter en meter? Die moeten vooral zorgen voor een nieuwjaarsgeschenk..."

Aan de peter en meter, de getuigen van de hele kerkgemeenschap, vraagt de bedienaar of ze bereid zijn de ouders in deze taak bij te staan. Daarom moeten peter en meter echte gelovigen zijn, zelf gedoopt en gevormd en niet gekozen louter op grond van traditie of bloedverwantschap.
Ouders, peter en meter en alle aanwezigen worden daarna uitgenodigd hun geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest uit te spreken: dit is het geloof van de kerk waarin hun kind wordt gedoopt. Op dit engagement moeten ouders ernstig voorbereid worden, en ook op hun verantwoordelijkheid om hun kind gelovig op te voeden. Voor sommige ouders kan dit vandaag een echt catechumenaat worden, een vrij lange voorbereidingstijd, waarin zij hun geloof opnieuw ontdekken en weer naar de gelovige gemeenschap toegroeien.

Waarom word je gedoopt in je eigen parochiekerk?

Ingeschakeld worden in de wereldwijde katholieke kerk betekent concreet opgenomen worden in de plaatselijke gemeenschap van gelovigen. Daarom vindt het doopsel plaats in de eigen parochiekerk en wordt de gemeenschap op de viering uitgenodigd.

Kan ik mijn kind niet beter zelf laten kiezen of het gedoopt wil worden?

Heel wat ouders stellen het doopsel uit om het kind op latere leeftijd zelf te laten kiezen. Zo’n doopsel op volwassen leeftijd heeft een eigen waardevolle dynamiek.
Toch heeft de kerk goede redenen om aan het kinderdoopsel vast te houden. Ouders nemen veel beslissingen voor hun kind. Niet om zijn vrijheid af te nemen, maar om het te helpen groeien. Je kiest voor het doopsel om je kind te zien opgroeien met Jezus.

Vergeeft het doopsel de zonden?

Het eerste 'neen' tegen de machten van het kwaad komt weer niet van de kant van de mens. Wat kan een mens tegen de machten van het kwaad, die als een erfenis van generatie op generatie worden doorgegeven en telkens opnieuw beaamd?
"Vertrouw je aan Mij toe", zegt Christus bij het doopsel. "Ik heb op het kruis de machten van het kwaad gebroken."
Het doopsel schenkt algehele zondevergeving van erfschuld en van elk persoonlijk kwaad. Het laat de mens in Christus herboren worden: van dood naar leven, van zonde naar genade.

Dopen door onderdompeling, is dat de nieuwste mode?

Soms wordt gedoopt door volledige onderdompeling in het water. Hierdoor komt de rijkdom van het sacrament beter tot uiting: opgenomen worden in het geheim van de dood en de verrijzenis van Christus. Met Christus gaat de dopeling onder in het water en sterft aan het oude leven. Hij rijst met Christus uit het water op en wordt geboren tot nieuw leven. Daarom heet het doopsel 'het bad van de wedergeboorte'.

Hij is het licht voor de wereld.

Een zalving met chrisma (olie door de bisschop op Witte Donderdag gezegend) voltooid de doophandeling: de gedoopte behoort tot het volk van God. Aan de paaskaars wordt een doopkaars ontstoken en aan de dopeling gegeven. De dopeling wordt bekleed met een wit gewaad. Allemaal tekenen die spreken van Pasen en van verrijzenis.